DanceZone - místo pro Váš tanec

DanceZone jsme vybudovali pro ty, kteří mají rádi tanec. Abychom se mohli všichni v DanceZone dlouho cítit dobře, nerušili se a nebyli nepříjemně překvapeni, musíme se vzájemně ctít a respektovat. Musíme také znát a dodržovat pravidla provozu DanceZone.

 

Provozní řád DanceZone

Všichni uživatelé i návštěvníci DanceZone jsou povinni znát a dodržovat Provozní řád DanceZone. Vstupem do prostor DanceZone stvrzujete, že jste se s provozním řádem a směrnicemi souvisejícími s bezpečností, ochranou zdraví a požární ochranou seznámili a zavazujete se je dodržovat. Zavazujete se také respektovat pokyny vedoucích pracovníků DanceZone a obsluhy.

Vstup do objektu DanceZone je dovolen pouze řádně přihlášeným účastníkům kurzů, lekcí a seminářů, tanečníkům registrovaným v rezervačním systému s řádnou rezervací, a to vždy jen v době odpovídající jejich přihlášce či rezervaci. Přítomnost dalších osob mohou povolit vedoucí pracovníci DanceZone a obsluha.

Nedodržování Provozního řádu a dalších pravidel DanceZone může mít za následek vyloučení z kurzu, semináře či lekce, vykázání z objektu a dočasný či trvalý zákaz vstupu do DanceZone.

V celém objektu DanceZone a jeho bezprostředním okolí je zakázáno kouřit.

Vstup do sálů je dovolen pouze v čisté taneční obuvi nepoškozující a neznečisťující parket.

Každý uživatel i návštěvník DanceZone je povinen v maximální možné míře přispívat k udržování bezpečnosti, čistoty a pořádku v DanceZone i okolí. Své věci po dobu tréninku odkládejte do uzamykatelných šatních skříněk. Nenoste s sebou věci nepřiměřené - množstvím, hodnotou, charakterem. Klíček od skříňky si po dobu tréninku berte s sebou na sál. Po skončení tréninku či jiné akce nezanechávejte v prostorách DanceZone své věci odložené. Udržujte pořádek i během tréninku. Chovejte se zodpovědně, třiďte odpad.

Buďte ohleduplní, respektujte a neohrožujte druhé. Nerušte ostatní účastníky tréninku ani akcí probíhajících v dalších prostorách DanceZone.

Veškeré aktivity v DanceZone provozujete na své riziko a nebezpečí. Provozovatel, trenér ani lektoři neznají Váš zdravotní stav a nemohou nést odpovědnost za vhodnou míru Vašich pohybových aktivit.

Osvětlení, větrání, hudební aparaturu a případná další zařízení jsou oprávněni ovládat pouze vedoucí pracovníci DanceZone, obsluha, trenéři a lektoři. Oni také určují intenzitu a jsou zodpovědní za jejich řádné užití. Před odchodem posledního uživatele musí být všechna hudební a obdobná zařízení vypnuta, všechna okna uzavřena. Poslední uživatel je povinen aktivovat elektronické zabezpečení objektu.

Veškeré zjištěné škody, poruchy, nesrovnalosti hlaste obsluze případně lektorům.

 

Podmínky a pravidla rezervačního systému DanceZone

Cílem našeho on-line rezervačního systému je zpříjemnit a zefektivnit užívání tanečních sálů DanceZone všem, kteří chtějí využívat naše služby. 

Díky rezervačnímu systému zjistíte, kdy je v sálech volno pro Váš trénink, kdy je téměř plno, kdy a v kterých sálech probíhají semináře či soustředění, kdy je zavřeno. Své aktivity můžete sami rezervovat i rušit.

Naším cílem je zajistit tanečníkům i trenérům kvalitní prostředí pro trénink. K tomu jistě patří i dostatek prostoru. Samozřejmostí pak je oddělený prostor pro trénink standardních a latinskoamerických tanců.

K dosažení tohoto cíle potřebujeme i Vaši součinnost. Prosíme, používejte zodpovědně rezervační systém. Každý zamýšlený trénink si předem rezervujte do vybraného sálu. Pokud z Vašeho tréninku sejde, rezervaci zrušte. Můžete tak učinit sami, do 15 minut před začátkem tréninku, bez jakýchkoliv sankcí. Zodpovědným používáním rezervačního systému pomáháte vytvářet kvalitní tréninkové prostředí pro Vás i pro Vaše kolegy.

Účast na některých aktivitách je možná i bez rezervace, ale v takovém případě Vám nezaručíme zajištění místa. V případě velké naplněnosti sálu mají přednost uživatelé s rezervací. V extrémním případě (mnoho účastníků, protiepidemická opatření atp.) může být příchozím bez rezervace užití sportoviště bez dalšího odepřeno.

Upozornění - rezervační systém slouží pouze k rezervaci individuálních tréninků v časech, které jsou uvedeny v kalendářním rozpisu jako Volný trénink, Volný trénink STT či Volný trénink LAT. Na individuální lekce s trenéry, na kurzy a na soustředění je nutné se přihlásit způsobem stanoveným pro danou akci.

Rezervační systém je možné využívat pouze po předchozí registraci uživatele a po jejím schválení správcem systému.

O některých službách budete informováni formou e-mailu či SMS na e-mail a mobilní telefon, který jste uvedli v registračních údajích.

Podmínky registrace

Před provedením registrace si prosím přečtěte podmínky rezervace, provozní řád a informace o ochraně osobních údajů DanceZone. Registrací do rezervačního systému DanceZone potvrzujete seznámení se s provozním řádem, podmínkami rezervace i s informacemi o ochraně osobních údajů, souhlasíte s dodržováním provozního řádu a podmínek rezervace a udělujete souhlas s použitím osobních údajů.

Registraci může provést každý, kdo chce využívat služby DanceZone. Nezletilí se mohou registrovat pouze se souhlasem zákonného zástupce.

Při porušení provozního řádu a registračních pravidel si vyhrazujeme právo Vámi založenou registraci zrušit. Rovněž tak Vaši registraci zrušíme, pokud odvoláte souhlas s použitím Vašich osobních údajů v DanceZone.

Postup registrace

Základní registraci provedete na stránkách rezervačního systému https://praguedancezone.inrs.cz/rs/

Po otevření stránky z uvedeného odkazu klikněte na políčko "Registrovat". Po vyplnění políček (políčka s označením * jsou povinná) a následném uložení Vám bude na uvedenou e-mailovou adresu zaslán potvrzovací e-mail.

Povinnými údaji pro registraci jsou jméno, příjmení, telefon a e-mail. Heslo do systému můžete kdykoliv po přihlášení změnit, přihlašovací jméno nikoli. V případě zapomenutí hesla můžete požádat o vygenerování hesla náhradního.

V individuálním nastavení můžete zvolit, zda Vaše jméno na rezervovaných aktivitách uvidí i ostatní registrovaní uživatelé systému. Pokud se rozhodnete své jméno před ostatními registrovanými uživateli skrýt, vystavujete se riziku, že se nedozvíte o případných změnách, zrušení či omezení tréninku.

Podmínky rezervace

Rezervaci může provést pouze registrovaný uživatel, jehož registraci potvrdil správce systému. Jeden registrovaný uživatel může rezervovat dvě místa na týž čas. Provede–li rezervaci jeden z páru, má se za to, že je místo rezervováno pro celý pár. Rezervaci je možné provést nejpozději 15 minut před zahájením aktivity.

Postup rezervace

  • přihlaste se do rezervačního systému
  • v kalendáři si vyberte požadovaný čas tréninku
  • nastavte kurzor myši na vybranou aktivitu – na aktivitu NENÍ TŘEBA KLIKAT, po zobrazení pole "REZERVOVAT" klikněte na " REZERVOVAT"

·        zobrazí se pole pro vyplnění poznámky (dobrovolné) a jména osoby, které má být čas rezervován (povinné) - vyplňte jméno a příjmení a stiskněte tlačítko s nápisem "PERMANENTKA"

·        okamžitě budete o výsledku informováni (v horní části stránky se zobrazí krátkodobě informační pole) -  rezervace proběhla v pořádku či rezervace se nezdařila a důvod nezdaru

  • v okně Vámi zvolené aktivity v kalendáři se po úspěšné rezervaci zobrazí písmeno "R", současně je Vám odeslána zpráva na emailovou adresu s informací o provedené rezervaci

Podmínky zrušení rezervace

Rezervaci může zrušit pouze registrovaný klient, který danou rezervaci uskutečnil, a to nejpozději 15 minut před začátkem rezervovaného tréninku.

Ke zrušení rezervace může ve výjimečném případě dojít z provozních důvodů. O zrušení rezervace Vám bude zaslán informační e-mail, případně SMS.

Postup zrušení rezervace

  • přihlaste se do rezervačního systému
  • nastavte kurzor myši na aktivitu v kalendáři sálu, na kterou jste přihlášeni - NENÍ TŘEBA KLIKAT, po zobrazení pole "ZRUŠIT REZERVACI" klikněte na " ZRUŠIT REZERVACI ".
  • okamžitě budete informováni (v horní části stránky se zobrazí krátkodobě informační pole) -  zrušení rezervace proběhlo v pořádku
  • v okně Vámi zvolené aktivity v kalendáři po úspěšném zrušení rezervace zmizí písmeno "R", současně je Vám odeslána zpráva na emailovou adresu s informací o provedeném zrušení rezervace

Podmínky náhradníka

Pokud je Vámi zvolená aktivita obsazena, můžete se na ni v některých případech přihlásit jako náhradník. Pokud se uvolní místo na vybrané aktivitě, systém Vás automaticky přesune z pozice náhradníka do pozice rezervováno. Jako náhradník se lze přihlásit nejpozději 15 minut před zahájením vybrané obsazené aktivity. Po tomto časovém limitu se nelze přihlásit jako náhradník, ani nedojde k automatickému přesunutí na uvolněné místo.

 

 

 

Smluvní podmínky tanečních a pohybových kurzů DanceZone, jejichž účastník je spotřebitelem podle příslušných právních předpisů EU

Tyto smluvní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti v tanečních a pohybových kurzech mezi účastníkem kurzu, který je spotřebitelem, a Prague DanceZone Opatov a.s. (dále též DanceZone) jako pořadatelem kurzu.

Účastníkem kurzu je fyzická osoba, která uzavře smlouvu s DanceZone tím, že vyplní a odešle internetový rezervační formulář příslušného kurzu na stránkách https://praguedancezone.cz nebo https://praguedancezone.inrs.cz/rs/, případně předá vedoucím pracovníkům DanceZone vyplněnou a podepsanou papírovou podobu tohoto formuláře, a zaplatí za rezervaci místa pro ni v tomto kurzu. U kurzů párového tance je po zaplacení za rezervaci účastníkem kurzu též druhý z páru, jehož taneční partner pro něj v zastoupení vyplnil rezervační formulář pro pár. Není-li účastník kurzu plně svéprávný, činí za něj právní jednání, ke kterým není s ohledem na jejich povahu způsobilý, jeho zákonný zástupce, příp. opatrovník.

Kurz je ucelený soubor lekcí a není-li v propozicích konkrétního kurzu stanoveno jinak, nelze se na něj přihlašovat ani ho čerpat po jednotlivých lekcích. Absence na lekci není důvodem pro vrácení či snížení ceny kurzu. V odůvodněných případech hodných zvláštního zřetele (dlouhodobá nemoc) může být účastníkovi kurzu účast na kurzu předčasně ukončena a poskytnuta kompenzace nebo vrácena poměrná část ceny kurzu. Při zrušení kurzu z rozhodnutí DanceZone bude poměrná část ceny kurzu vrácena.

Smlouva mezi DanceZone a účastníkem kurzu je uzavřena na dobu určitou a skončí skončením poslední lekce příslušného kurzu, případně též před touto dobou při skončení účasti na kurzu před touto dobou způsobem uvedeným v těchto smluvních podmínkách.

Smlouva uzavřená mezi účastníkem kurzu a DanceZone má povahu smlouvy o využití volného času ve smyslu § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a spotřebitel od ní proto nemůže odstoupit s využitím ustanovení o ochraně spotřebitele.

Je-li smlouva mezi účastníkem kurzu a DanceZone uzavřena prostředky komunikace na dálku, nese náklady na prostředky komunikace na dálku v plné výši účastník kurzu dle podmínek poskytovatele telekomunikačních služeb, jehož služby využil. DanceZone v této souvislosti neuplatňuje vůči účastníkovi kurzu žádné další poplatky.

Cena kurzu je splatná před započetím kurzu.

Tyto smluvní podmínky jsou zájemcům o kurz přístupné z internetového rezervačního formuláře, ve kterém jsou vyzváni k jejich přečtení před rezervací. DanceZone je též po přijetí rezervačního formuláře zašle účastníkovi kurzu společně s informací o ochraně osobních údajů ve formátu pdf na e‑mailovou adresu, kterou účastník kurzu uvedl v rezervačním formuláři. Pokud účastník kurzu zaplatí za rezervaci místa v kurzu on-line platbou při rezervaci, zašle mu DanceZone smluvní podmínky bezprostředně po zjištění této skutečnosti.

Vznikne-li spor mezi účastníkem kurzu a DanceZone, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může se účastník kurzu obrátit na Českou obchodní inspekci jakožto na věcně příslušný subjekt pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž evropskou on‑line platformu pro mimosoudní řešení sporů na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

V DanceZone nepřijímáme platební karty ani šeky či stravenky.

 

Prague DanceZone Opatov a.s.

IČO 08644497, DIČ CZ08644497

e-mail: info@praguedancezone.cz

provozovna DanceZone, U Chodovského hřbitova 3, 149 00 Praha 4 

 

Cookies Aby rezervační systém fungoval tak, jak má (souhlas s cookies)