GDPR

DanceZone - místo pro Váš tanec

Podmínky a pravidla rezervačního systému DanceZone

Cílem našeho on-line rezervačního systému je zpříjemnit a zefektivnit užívání tanečních sálů DanceZone všem, kteří chtějí využívat naše služby. 

Díky rezervačnímu systému zjistíte, kdy je v sálech volno pro Váš trénink, kdy je téměř plno, kdy a v kterých sálech probíhají semináře či soustředění, kdy je zavřeno. Své aktivity můžete sami rezervovat i rušit.

Naším cílem je zajistit tanečníkům i trenérům kvalitní prostředí pro trénink. K tomu jistě patří i dostatek prostoru. Samozřejmostí pak je oddělený prostor pro trénink standardních a latinskoamerických tanců.

K dosažení tohoto cíle potřebujeme i Vaši součinnost. Prosíme, používejte zodpovědně rezervační systém. Každý zamýšlený trénink si předem rezervujte do vybraného sálu. Pokud z Vašeho tréninku sejde, rezervaci zrušte. Můžete tak učinit sami, do 15 minut před začátkem tréninku, bez jakýchkoliv sankcí. Zodpovědným používáním rezervačního systému pomáháte vytvářet kvalitní tréninkové prostředí pro Vás i pro Vaše kolegy.

Účast na některých aktivitách je možná i bez rezervace, ale v takovém případě Vám nezaručíme zajištění místa. V případě velké naplněnosti sálu mají přednost uživatelé s rezervací. V extrémním případě (mnoho účastníků, protiepidemická opatření atp.) může být příchozím bez rezervace užití sportoviště bez dalšího odepřeno.

Upozornění - rezervační systém slouží pouze k rezervaci individuálních tréninků v časech, které jsou uvedeny v kalendářním rozpisu jako Volný trénink STT či Volný trénink LAT. Na individuální lekce s trenéry, na kurzy a na soustředění je nutné se přihlásit způsobem stanoveným pro danou akci.

Rezervační systém je možné využívat pouze po předchozí registraci uživatele a po jejím schválení správcem systému.

O některých službách budete informováni formou e-mailu či SMS na e-mail a mobilní telefon, který jste uvedli v registračních údajích.

Podmínky registrace

Před provedením registrace si prosím přečtěte podmínky rezervace, provozní řád a informace o ochraně osobních údajů DanceZone. Registrací do rezervačního systému DanceZone potvrzujete seznámení se s provozním řádem, podmínkami rezervace i s informacemi o ochraně osobních údajů, souhlasíte s dodržováním provozního řádu a podmínek rezervace a udělujete souhlas s použitím osobních údajů.

Registraci může provést každý, kdo chce využívat služby DanceZone. Nezletilí se mohou registrovat pouze se souhlasem zákonného zástupce.

Při porušení provozního řádu a registračních pravidel si vyhrazujeme právo Vámi založenou registraci zrušit. Rovněž tak Vaši registraci zrušíme, pokud odvoláte souhlas s použitím Vašich osobních údajů v DanceZone.

Postup registrace

Základní registraci provedete na stránkách rezervačního systému https://praguedancezone.inrs.cz/rs/

Po otevření stránky z uvedeného odkazu klikněte na políčko "Registrovat". Po vyplnění políček (políčka s označením * jsou povinná) a následném uložení Vám bude na uvedenou e-mailovou adresu zaslán potvrzovací e-mail.

Povinnými údaji pro registraci jsou jméno, příjmení, telefon a e-mail. Heslo do systému můžete kdykoliv po přihlášení změnit, přihlašovací jméno nikoli. V případě zapomenutí hesla můžete požádat o vygenerování hesla náhradního.

V individuálním nastavení můžete zvolit, zda Vaše jméno na rezervovaných aktivitách uvidí i ostatní registrovaní uživatelé systému. Pokud se rozhodnete své jméno před ostatními registrovanými uživateli skrýt, vystavujete se riziku, že se nedozvíte o případných změnách, zrušení či omezení tréninku.

Podmínky rezervace

Rezervaci může provést pouze registrovaný uživatel, jehož registraci potvrdil správce systému. Jeden registrovaný uživatel může rezervovat dvě místa na týž čas. Provede–li rezervaci jeden z páru, má se za to, že je místo rezervováno pro celý pár. Rezervaci je možné provést nejpozději 15 minut před zahájením aktivity.

Postup rezervace

 • přihlaste se do rezervačního systému
 • v kalendáři si vyberte požadovaný čas tréninku
 • nastavte kurzor myši na vybranou aktivitu – na aktivitu NENÍ TŘEBA KLIKAT, po zobrazení pole "REZERVOVAT" klikněte na " REZERVOVAT"

·        zobrazí se pole pro vyplnění poznámky (dobrovolné) a jména osoby, které má být čas rezervován (povinné) - vyplňte jméno a příjmení a stiskněte "NEOMEZENÁ PERMANENTKA"

·        okamžitě budete o výsledku informováni (v horní části stránky se zobrazí krátkodobě informační pole) -  rezervace proběhla v pořádku či rezervace se nezdařila a důvod nezdaru

 • v okně Vámi zvolené aktivity v kalendáři se po úspěšné rezervaci zobrazí písmeno "R", současně je Vám odeslána zpráva na emailovou adresu s informací o provedené rezervaci

Podmínky zrušení rezervace

Rezervaci může zrušit pouze registrovaný klient, který danou rezervaci uskutečnil, a to nejpozději 15 minut před začátkem rezervovaného tréninku.

Ke zrušení rezervace může ve výjimečném případě dojít z provozních důvodů. O zrušení rezervace Vám bude zaslán informační e-mail, případně SMS.

Postup zrušení rezervace

 • přihlaste se do rezervačního systému
 • nastavte kurzor myši na aktivitu v kalendáři sálu, na kterou jste přihlášeni - NENÍ TŘEBA KLIKAT, po zobrazení pole "ZRUŠIT REZERVACI" klikněte na " ZRUŠIT REZERVACI ".
 • okamžitě budete informováni (v horní části stránky se zobrazí krátkodobě informační pole) -  zrušení rezervace proběhlo v pořádku
 • v okně Vámi zvolené aktivity v kalendáři po úspěšném zrušení rezervace zmizí písmeno "R", současně je Vám odeslána zpráva na emailovou adresu s informací o provedeném zrušení rezervace

Podmínky náhradníka

Pokud je Vámi zvolená aktivita obsazena, můžete se na ni v některých případech přihlásit jako náhradník. Pokud se uvolní místo na vybrané aktivitě, systém Vás automaticky přesune z pozice náhradníka do pozice rezervováno. Jako náhradník se lze přihlásit nejpozději 15 minut před zahájením vybrané obsazené aktivity. Po tomto časovém limitu se nelze přihlásit jako náhradník, ani nedojde k automatickému přesunutí na uvolněné místo.

 

V DanceZone nepřijímáme platební karty ani šeky či stravenky.

 

Prague DanceZone Opatov a.s.

IČO 08644497, DIČ CZ08644497

provozovna DanceZone, U Chodovského hřbitova 3, 149 00 Praha 4 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 a

 SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů

 Jsem informován/a, že v souvislosti s užíváním sportoviště DanceZone

 na adrese U Chodovského hřbitova 3, Praha 4

 je Prague DanceZone Opatov a.s.

 sídlem U Chodovského hřbitova 2120/3, 149 00 Praha 4, IČO 08644497

 (dále jen „Správce“),

 povinen na základě § 3e odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, zpracovávat moje osobní údaje

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • adresu místa pobytu,
 • u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje, a státní občanství,
 • rodné číslo,
 • datum, od kdy vykonávám činnost, pro kterou jsem u Správce evidován, příp. do kdy jsem ji vykonával/a.

Veškeré osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem činnosti Správce související s provozem sportoviště (provoz rezervačního systému, vedení evidence využití, výkon sportovní činnosti, agenda dotací, vyřizování pojištění, plnění členské povinnosti vůči střešním sportovním organizacím apod.).

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel shora uvedené činnosti zpracovávány a uchovávány po dobu až 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. V případech, kdy jsou osobní údaje součástí historických, sportovních, účetních a obdobných dokumentů (kroniky, výsledkové listiny, výroční zprávy, účetní závěrky,..) mohou být údaje uchovávány po celou dobu existence Správce a dále dle požadavků na uchování dokumentů pro účely archivační, historické, vědecké či statistické.

 Beru na vědomí, že Správce v rámci své činnosti předává Osobní údaje těmto subjektům a kategoriím subjektů:

 •        příslušným sportovním organizacím a sportovním svazům,
 •      Českému svazu tanečního sportu, z.s.,
 •      České unii sportu, z.s., jejímu příslušnému okresnímu sdružení a servisnímu centru,
 •      provozovateli rezervačního systému, kterým je fitness-rezervace.cz, Otakar Nejezchleba, IČO 88873595, 686 01 Uherské Hradiště,
 •      příslušným orgánům státní správy a samosprávy, justice, pojišťovnám

 a to za účelem

 •         vedení evidence členské základny příslušných organizací a s tím souvisejícími činnostmi, a to na základě vnitřních předpisů těchto organizací,
 •         provozování sportovní činnosti, identifikace na soutěžích, plnění protiepidemických opatření,
 •         rezervace prostor a vedení evidence přítomných,
 •        žádosti o dotace a granty a jejich vyúčtování,
 •        řešení sporů, likvidace škod.

Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnout výše zmíněné Osobní údaje nemohu sportoviště DanceZone užívat.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení zpracoval Správce moje

 •       fotografie,
 •       videa,
 •       zvukové záznamy,
 •      sportovní výsledky

 za účelem

 •       marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
 •      prezentace na webu,
 •     prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 •      prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

 Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

 •     telefonní číslo, u nezletilých telefonní číslo zákonného zástupce,
 •     e-mail, u nezletilých e-mail zákonného zástupce,
 •     rodné číslo, u nezletilých též datum narození zákonného zástupce

 za účelem provozování sportoviště a s tím souvisejícími činnostmi (vedení evidence přítomných, výkon sportovní činnosti, agenda dotací, vyřizování pojištění, plnění protiepidemických opatření apod.).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a).

 Souhlasím, aby Správce ke shora uvedenému účelu předal shora uvedené údaje těmto subjektům:

 • Tanečnímu klubu SPARTA PRAHA, z.s., příslušným sportovním svazům, Českému svazu tanečního sportu, z.s., České unii sportu, z.s., jejímu příslušnému okresnímu sdružení a servisnímu centru,
 •  provozovateli rezervačního systému, kterým je fitness-rezervace.cz, Otakar Nejezchleba, IČO 88873595, 686 01 Uherské Hradiště,
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

 ke zpracování dle jejich vnitřních podmínek a potvrzuji, že jsem měl/a možnost seznámit se s podmínkami zpracování údajů těmito subjekty.

 Jsem srozuměn/a se svým právem:

 •  mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
 •   požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 •   na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 •  na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 •  na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 •   odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním,
 •  podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 Jsem informován/a o tom, že v případě odmítnutí poskytnout Osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním a poskytnutím nemohu sportoviště DanceZone užívat.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To dávám najevo užíváním sportoviště a rezervačního systému.

 

Cookies Aby rezervační systém fungoval tak, jak má (souhlas s cookies)